top of page
आदर्श बाल व प्राथमिक मंदिर, पंढरपूर.

             १९८६ पासून संस्थेने पूर्व प्राथमिक वर्ग सुरु केले आणि क्रमाक्रमाने इयत्ता एक ते चार चे वर्ग सुरु झाले. शासनाने याला  १९८९ साली परवानगी दिली. आज या शाखेत सुमारे १५०० च्या वर विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. प्राथमिक विभागाचे वेगळेपण, याठिकाणी अध्यापन करणाऱ्या सर्व शिक्षिकाच आहेत. काही वर्षांपासून शिशुविहार सुद्धा सुरु झाले आहे.

M D Sangolkar, Mukhyadhyapak, A B P M

मा. सौ. एम. डी. सांगोलकर.

मुख्याध्यापिका​​​​​​​​​​​​​​

laLFkslkBh vkiys vkfFZkd ;ksxnku egRokps vkgs ++ + +

PANDHARPUR EDUCATION SOCIETY

Bank : BANK OF INDIA, (Pandharpur Branch)

Account Number : 071710100013920

IFSC CODE : BKID0000717

​ आयकर खाते कलम क्रमांक ८० जी नुसार आपण आम्हाला दिलेली मदत आयकरमुक्त राहील.

bottom of page