top of page
पंचरत्न इंग्लिश मिडीयम स्कूल, पंढरपूर.

             पालकांमधील इंग्रजी विषयाची आवड त्याचे वाढत जाणारे महत्त्व हे संस्था चालकाच्या लक्षात आल्यामुळे संस्थेने सन 2003 च्या सुमारास दहकवठेकर प्रशालेच्या इमारतीत इंग्लिश मीडियम स्कूल ची सुरुवात झाली. पाच संस्थापक सदस्यांच्या स्मृती चिरंतन रहाव्यात यासाठी त्याला पंचरत्न असे नाव दिले आज जवळपास 600 मुले तेथे इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण घेत आहेत यामुळे खूप कमी खर्चामध्ये पालकाला पालकांना आपल्या पाल्याला इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण देण्याची सोय संस्थेने उपलब्ध करून दिली आहे

S D Moholkar, MUkhyadhyapak, Pancharatna English Medium School

मा. सौ. एस. डी. मोहोळकर

मुख्याध्यापिका

laLFkslkBh vkiys vkfFZkd ;ksxnku egRokps vkgs ++ + +

PANDHARPUR EDUCATION SOCIETY

Bank : BANK OF INDIA, (Pandharpur Branch)

Account Number : 071710100013920

IFSC CODE : BKID0000717

​ आयकर खाते कलम क्रमांक ८० जी नुसार आपण आम्हाला दिलेली मदत आयकरमुक्त राहील.

bottom of page